Προσφυγικά αθλητικά σωματεία στον Μεσοπόλεμο 1922-1940

Προσφυγικά αθλητικά σωματεία στον Μεσοπόλεμο
1922-1940

Ανδρέας Μπαλτάς

Εκδόσεις Μπαλτά / Σειρά: εξ Ανατολών, 2021, σελ. 336, τιμή: 15 ευρώ
isbn: 978-618-5658-01-4

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου αποτελεί η διερεύνηση της ταυτότητας και της δράσης
των αθλητικών σωματείων των προσφύγων, τα οποία ιδρύθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν
στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο (1922-1940), αποτελώντας φορείς συνάθροισης και
κοινωνικοποίησης της προσφυγικής νεολαίας. Προϋπόθεση για την ανάδειξη της ταυτότητας
αυτών των σωματείων αποτέλεσε η εκτενής αναδρομή στην αθλητική δράση των Ελλήνων
της Μ. Ασίας και της Πόλης πριν από το 1922, καθώς και η ανάλυση των αθλητικών θεσμών
του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα. Ο αθλητισμός των προσφύγων εξετάζεται σε σχέση με την
ευρύτερη συλλογική δράση τους, η δε ταυτότητα των σωματείων τους συναρτάται με την
κοινωνική σύνθεση, την πολιτική συμπεριφορά και την ιδεολογία των μελών του
προσφυγικού κόσμου. Τέλος, μέσα από την παρούσα έρευνα, αναδεικνύεται ο ρόλος αυτών
των σωματείων ως φορέων της μνήμης της Μ. Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Ο σκοπός
αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τη διερεύνηση των μνημονικών πρακτικών που ακολουθούσαν
τα μέλη τους, οι οποίες βασίζονταν στην επαναληπτική χρήση κειμένων, εικόνων και
τελετουργικών και στη μετατροπή των ιστορικών γεγονότων σε σύμβολα.

 width=